Accessible Configurations.
Text: 
Increase Text. Decrease Text.
Translate text to Libras.
       Player Rybená - Sinalização em LIBRAS
     Colors: 
Change color to white.
Change color to orange.
Change color to red.
change color to yellow.
Set language to Portuguese
 Portuguese
Set language to English
 English
Mudar o idioma para Sueco
 Suéco
Mudar o idioma para Alemão
 German
institutionella
Institucional


Föreningen Associação Brasileira de Portadores da Síndrome de Talidomida (ABPST) startades pa Cláudia M. Maximinos initiativ i maj månad 1991. Det började med en tidningsannons där Cláudia uppmanade andra neurosedynskadade att stå på sina rättigheter, själv höll hon på med att tvista med myndiheterna för att få hjälp med en del olägenheter och begränsningar.

Grunden till ABPST blev lagd den 5 oktober 1992. Föreningen upprätthålles enbart med bidrag från några få oskälviska människor som tror på stadgarnas potentiella kraft. Ingen i styrelsen uppbär vare sig lön eller annan form av stöd eller bidrag från regeringen.

Föreningens huvudmål är att infria rättigheter och att få tillerkända de minimikrav som fordras för att en handikappad ska kunna fungera i samhället. Föreningen anstränger sig även för att ena alla neurosedynskadade som finns i landet. Oftast känner dessa människor inte till sina rättigheter.

ABPST finns i 19 av de 26 (huvudstaden ej inberäknad) brasilianska delstaterna. I det officiella missbildningsregistret finns det 800 neurosedynskadade.

Föreningen är registrerad jämte Kommunalrådet för Socialvårdsassistens under nummer 4946/97 som i sin tur lyder under delstatens Socialnämnd vilken är registrerad i CNAS - Conselho Nacional de Assistência Social - under nummer 28 996 021 971/94-18. Föreningen har även fått status som Allmänn Institution genom ett delstats Dekret nr.: 9 887 av den 11 december 1997.

Föreningen representerar Delstatsnämnden gällande handikappade individers angelägenheter. Föreningen blev vald från 1996 till 1998 av de olika handikapprörelserna i landet med guvernör Mário Covas instämmande. Föreningen blev inskriven i CNS - Conselho Nacional de Saúde do Ministério da Saúde / Socialdepartementet vilkt är ett offentligt verk och är ansvarig för landets policy för handikappade. Föreningens verksamhet inom dessa verk är sett som ett mycket viktigt socialt bidrag men detta till trots utgår ingen ersättning.

Vad vi uppnått:

Vi har fått igenom en lag som garanterar vissa rättigheter till neurosedyn skadade.

Många publicitetskampanjer angående vår situation:

År 1996 fick föreningen ett pris i brons " årets uppfinning" på områdena: åtkomlighet, arbete och själv medicinering.

Föreningen har genomfört en kampanj tillsammans med Agência Almap för att göra människorna medvetna om de fördomar och förutfattade meningar som grasserar angående handikappade individer. Vi har gått ut med publikationer i tidningar, Outdoors samt i TV program. Denna kampanj fick första priset av tidningen ABOUT såsom varande den bästa institutionella kampanjen. Juryn besto av "vanliga" människor.

Dynamiska rörelser för att lag 8213 (anställning av handikappade) skulle åtlydas.

Publikationer:

Boken "Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência / Den handikappades rättigheter."Denna bok innehåller en samling av lagbestämmelser på statlig, delstatlig och kommunal nivå. Till var och en av lagarna finns en förklaring eller utlägg. Boken innehåller även ett kapitel om vår förening, om hur våra liv har gestaltat sig efter neurosedynet. Boken har skrivits i samarbete med Instituto Brasileiro de Advocacia Pública e Ministério Público Estadual/Brasilianska Allmänna Advokatsbyrån samt Delstatens Almänna Åklagarmyndighet.

Broschyrer om lagstiftning.

Handbok rörande protesernas kvalitet. - Benproteser (Bistånd - CORDE).

År 2006 utgav föreningen en tidning didaktiskt upplagd med illustrationer som pekade på de dagliga situationer en handikappad (PcD) ställs inför.

Föreingen skänker proteser, rullstolar och andra hjälpmedel som resultat av medel vi får av våra medlemmar samt bidrag från internationella partners.

Vi har gått in med ett kollektivt civilmål för att få ersättning för psykologiska men som uppstått hos andra generationens neurosedynskadade barn. Etthundraåttioett (181) barn har gynnats.

Samarbete med IBPA - União de Mulhers de São Paulo / São Paulos kvinnoförening, Promotoras Legias Populares / Allmänna kvinliga åklagarkåren, Universiteten Uniban och Uninove.


Telefon: +55 (11) 5562.4922     E-mail: talidomida@talidomida.org.br